DYNAMICZNY I SILNY WŁOCŁAWEK

JAROSŁAW CHMIELEWSKI

NASZ PREZYDENT

WYBIERAMY PREZYDENTA WŁOCŁAWKA

21 października wybieramy nowe władze samorządowe naszego miasta. Proszę Państwa o mądry wybór. Nie ulegajmy po raz kolejny wyborczym mrzonkom i czczym obietnicom. Czy naprawdę chcemy dalej rządów skompromitowanej Platformy Obywatelskiej? Czy nie dość wykazała się przez długie lata lewica w rujnowaniu Włocławka. Czy chcemy aby prezydentem był człowiek zmieniający barwy i poglądy w zależności od spodziewanych osobistych korzyści, co nam po szemranych „biznesmenach” albo pomysłodawcach budowy pomnika I sekretarza. Dość już czarnych scenariuszy.

Spójrzmy razem w jasną przyszłość. Gwarantuję Państwu zmiany we Włocławku wpisujące się w aktualny program rządowy realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. To ogromna szansa dla naszego miasta.  Możemy wspólnie poprawić nie tylko ogólny, jak dotąd, nieciekawy odbiór i postrzeganie Włocławka w kraju, ale również wzmocnić zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa oraz dumę każdego z mieszkańców z faktu bycia włocławianinem.

Proszę o Państwa głos. Nie zawiodę.

/-/ Jarosław Chmielewski

DYNAMICZNY I SILNY WŁOCŁAWEK!

 

SZANOWNI PAŃSTWO, Drodzy Włocławianie


T
rudna sytuacja społeczno-gospodarcza naszego miasta, jaka utrzymuje się od wielu lat, jest nam wszystkim znana. Złożyło się na to wiele czynników, zarówno tych obiektywnych jak i będących efektem błędów i zaniechań popełnionych przez poprzednie władze samorządowe. Nie jest moim celem rozliczanie przeszłości w tym zakresie. Chciałbym natomiast swój wysiłek skierować na budowanie nowych wartości składających się na pomyślną przyszłość Włocławka i Nas jego mieszkańców. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby wykorzystać szansę dla naszego miasta i niezależnie czy ktoś lubi Prawo i Sprawiedliwość, czy nie, należy postawić na osobę, która będzie miała dobry kontakt z rządem i sejmikiem wojewódzkim. Taką osobą jestem ja. Z tą myślą budowałem swój program, który konsekwentnie realizowany powinien w ciągu najbliższych kilku lat przynieść liczne i pozytywne zmiany w jakości życia wszystkich Włocławian. Program ten oraz moje działania umożliwią również wpisanie naszego miasta w aktywny nurt gospodarki kraju, z wszelkimi korzyściami jakie z tego faktu będą wynikać.  Włocławek przestanie  być wreszcie traktowany jako obszar peryferyjny   i zapomniany a jego mieszkańcy będą dumni z tego, że właśnie tutaj mieszkają.

Szanowni Państwo jeśli pozytywne zmiany w naszym mieście leżą Wam na sercu oraz akceptujecie mój program głosujcie na mnie w dniu 21 października 2018 r. Ze swojej strony obiecuję twórczą aktywność w pracy na rzecz rozwoju Włocławka, skuteczne wykorzystanie wszystkich możliwości w zakresie pozyskania różnorodnych środków finansowych oraz szczerą i otwartą współpracę z wszystkimi, którzy pragną tutaj godnie mieszkać i żyć.

 

Niech połączy nas troska
o przyszłość naszego miasta!

O mnie

Urodziłem się 23.08.1975 roku we Włocławku, jestem żonaty,
mam dwoje dzieci syna i córkę. Posiadam wykształcenie wyższe
– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent podyplomowego studium Prawa Europejskiego, oraz podyplomowych Studiów Menedżerskich. 
Tytuł MBA uzyskałem w Kolegium Jagiellońskim.

Radny Rady Miasta Włocławek, członek Rady Politycznej Prawa
i Sprawiedliwości, sekretarz Zarządu Okręgowego PiS, szef struktury miejskiej Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku. Prezes Niezależnego Zrzeszenia Sportowego we Włocławku.

Zawodowo od 9/04/2018 r. Członek Zarządu ANWIL S.A.
(Grupa ORLEN S.A.), poprzednio Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) we Włocławku.

Program wyborczy

Przedstawiam Państwu główne tezy mojego programu dla Włocławka

Zobacz program

DYNAMICZNY I SILNY WŁOCŁAWEK !

 

Program na piątkę z plusem.

Aby ta deklaracja stała się faktem, musimy wiele w naszym mieście zmienić. Trzeba rozwiązać liczne problemy dotyczące rynku pracy, szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, patologii społecznych, mieszkalnictwa czy wizerunku miasta. Jest to zadanie trudne, lecz niezbędne do tego by miasto mogło się prawidłowo rozwijać.

W związku z tym zamierzam:

I.W sferze ekonomicznej

 1. Skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na rzecz rozwoju miasta.
 2. Rozwijać Włocławską Strefy Rozwoju Gospodarczego.
 3. Wybudować w ciągu pięciu lat minimum 500 mieszkań.
 4. Obniżyć koszty życia mieszkańców poprzez: rozwój energii odnawialnej – geotermia oraz programy termomodernizacji.
 5. Wprowadzić w życie programy rządowe :

– mieszkasz decydujesz,
– dobra okolica,
– internet szybciej, więcej,
– nowoczesna gmina,
– ciepły dom.

 

 1. W sferze społecznej
 2. Zwiększyć kwotę budżetu obywatelskiego do poziomu minimum 6,5 mln złotych.
 3. Poprawić funkcjonowanie administracji samorządowej miasta (w tym zmienić lokalizację i warunki pracy Wydziału Komunikacji)
 4. Zwiększyć udział seniorów w życiu społecznym miasta, wykorzystać ich potencjał zawodowy, wiedzę i doświadczenie.
 5. Angażować i podejmować współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi rozwojem miasta.
 6. Utworzyć Włocławskie Centrum Dialogu Społecznego.

 

III. W sferze gospodarczej

 1. Prowadzić aktywne i skuteczne działania w celu przyciągania inwestorów zewnętrznych i tworzenia nowych miejsc pracy.
 2. Współpracować z włocławskimi przedsiębiorcami w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego.
 3. Powołać Centrum Obsługi i Współpracy Przedsiębiorców.
 4. Stworzyć skuteczne mechanizmy organizacyjne, prawne i finansowe, wspierające i zachęcające młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 5. Wprowadzić projekty wspierające zatrudnienie młodych, wykształconych włocławian, deklarujących chęć powrotu do miasta po ukończeniu studiów.

 

IV.W sferze komunikacji i mediów komunalnych

 1. Doprowadzić do budowy nowej przeprawy mostowej przez Wisłę we Włocławku.
 2. Doprowadzić do rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
 3. Poprawić jakość i funkcjonowanie istniejącej infrastruktury miasta (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, ciepłownicza) w oparciu o spójny program inwestycyjny.
 4. Usprawnić połączenia drogowe i komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi osiedlami w mieście.
 5. Doprowadzić do budowy dwujezdniowego połączenia drogowego miasta z węzłem autostradowym „Włocławek Zachód” (na bazie drogi krajowej Nr 62)
 6. Rozwijać nowoczesne i ekologiczne systemy transportu publicznego (autobusy elektryczne, rowery miejskie).
 7. Zwiększyć ilość miejsc parkingowych w mieście (parkingi wielopoziomowe)

 V W sferze bezpieczeństwa i ochrony środowiska

 1. Zdecydowanie poprawić estetykę miasta i jakość środowiska przyrodniczego (zadbanie o parki miejskie i tereny zielone, rewaloryzacja śródmieścia, nowe tereny rekreacyjne w mieście, ograniczenie zjawiska smogu)
 2. Aktywnie współdziałać ze służbami rządowymi w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.
 3. Podjąć zdecydowane kroki mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i prywatnej.
 4. Stworzyć sprawny system monitoringu jakości powietrza na terenie całego miasta.
 5. Poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

 1. W sferze zdrowia i rodziny
 2. Zwiększyć dostępność mieszkańców Włocławka w zakresie opieki zdrowotnej
 3. Zakupić miejski dentobus.
 4. Stworzyć kartę włocławianina.
 5. Upowszechnić elektroniczny system rejestracji pacjentów do lekarzy i lekarzy specjalistów.
 6. Stworzyć miejsca do integracji międzypokoleniowej – klubu osiedlowe.

 

VII. W sferze rekreacji

 1. Zagospodarować naturalne tereny rekreacyjne w mieście, w tym rejon Zbiornika Włocławskiego.
 2. Zbudować zespół odkrytych basenów kąpielowych w Michelinie i na Zazamczu) oraz wodny plac zabaw na Bulwarach.
 3. Realizować inwestycje służące masowemu wypoczynkowi i rekreacji (trasy rowerowe, sale i boiska sportowe)
 4. Prowadzić skuteczną promocję walorów miasta i jego otoczenia w celu pozyskania kapitału inwestycyjnego w dziedzinie turystyki i rekreacji.
 5. Zbudować trasę pieszo – rowerową na odcinku pomiędzy bulwarami a stopniem wodnym.

 

VIII. W sferze edukacji

 1. Przygotować i realizować spójną strategię rozwoju edukacji.
 2. Przygotować i konsekwentnie realizować plan remontów i inwestycji w placówkach oświatowych uwzględniający zrównoważone rozwój poszczególnych dzielnic.
 3. Wspierać rozwój szkolnictwa branżowego.
 4. Poprawić warunki socjalne uczniów szkół włocławskich.
 5. Stworzyć jeden silny ośrodek akademicki we Włocławku.

 

IX W sferze Kultury i Sportu

 

 1. W pełni wykorzystywać obiekty sportowe
 2. Podnieść poziom sportu włocławskiego.
 3. Skutecznie promować Włocławek jako ośrodek sportowy.
 4. Utworzyć orkiestrę miejską.
 5. Stworzyć warunki umożliwiające realizację zainteresowań mieszkańców miasta w dziedzinie artystycznej.
 6. Stworzyć system informacyjny o wydarzeniach kulturalno – sportowych w mieście, dostępny dla wszystkich mieszkańców.
 7. Zapewnić warunki umożliwiające realizację w mieście stałych corocznych imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim (między innymi Festiwal Wisły)

To jest realne!

Jarosław Chmielewski

Kandydat na prezydenta Miasta Włocławek

Ankiety

Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu w ważnych dla mnie i dla nas wszystkich sprawach naszego miasta. 

 

 Ankieta – proszę o zabranie głosu w ważnych dla mnie sprawach naszego miasta

 

Czy jestem zadowolona(y) z obecnego stanu rozwoju Włocławka?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Ankieta 2  – proszę o zabranie głosu w ważnych dla mnie sprawach naszego miasta

 

Ankieta 3 – proszę o zabranie głosu w ważnych dla mnie sprawach naszego miasta

 

Formularz Kontaktowy

Szanowni Państwo, proszę o Wasze opinie na temat stanu w jakim znjaduje się nasze miasto po latach
rządów lewicy i Platformy Obywatelskiej.

Wszelkie pomysły na poprawę stanu rzeczy mile widziane.

Możecie Państwo zostawiać wiadomości poprzez poniższy formularz kontaktowy.

Zostaw wiadomość DLA KANDYDATA

Media społecznościowe

Zapraszam do śledzenia moich kanałów w mediach społecznościowych